L’Arboç també s’hi apunta!

Notícia publica BOP DE TARRAGONA – Núm. 257 Dimarts, 6 - 11 - 2007

AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ
Edicte
El Ple de sessió extraordinària de data 25 d’octubre de 2007, aprovà inicialment la incorporació del nom del filòsof, escriptor, pensador, ex-senador, i activista infatigable per la pau i pels nostres drets nacionals, Lluís Maria Xirinacs i Damians, en la llista del nomenclàtor municipal per tal que un carrer o plaça porti el seu nom i s’incorpori, en la nostra memòria col•lectiva. S’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per a què qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients. En el benentès que, transcorregut l’esmentat termini sense presentar-se suggeriments ni observacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de més tràmit.

L’Arboç, 26 d’octubre de 2007. — L’alcalde, Joan Plana i Pons.